Národní politika kvality

 

 

Národní ceny kvality v Evropě a ve světě

  • nejprestižnější a nejkomplexnější ocenění
  • velmi podobná kritéria v celém světě
  • udělováno 96 cen v 85 zemích
  • udělovány prezidenty, premiéry nebo hlavami monarchií
  • udělovány v Japonsku od. r. 1951, v USA od r 1987 (stanovena zákonem)
  • Evropská cena za kvalitu od r. 1992
  • žádná česká firma dosud neuspěla v Evropské ceně za kvalitu (na rozdíl od Maďarska, Ukrajiny,...)

Vědomí potřeby zvyšování konkurenční schopnosti národních ekonomik jako nezbytného předpokladu vyváženosti bilance zahraničního obchodu vedlo vlády mnoha zemí k tomu, že začaly hledat nevhodnější nástroje, které by motivovaly podnikatelskou sféru k větším aktivitám pro růst efektivnosti, nižším nákladům a lepším výsledkům při uspokojování jak domácích, tak i zahraničních zákazníků. Mnohdy byly tyto snahy vedeny i snahou obrátit pozornost domácích zákazníků na domácí produkci.
Jednou z možných cest se stalo zavedení Národních cen kvality. V současné době existuje ve světě téměř 100 programů Národních cen kvality. Tyto jsou zavedeny a řízeny přímo vládami, nebo různými nevládními organizacemi za výrazné podpory vlád. Ceny předávají vítězům obvykle vysocí státní představitelé (kupříkladu ve Švédsku předává cenu švédský král, ve Francii prezident). Držitelé ceny se stávají výrazným příkladem k následování.
Dnes všeobecně nejznámější je americká Národní cena kvality Malcolma Baldrige, která vznikla zákonem Kongresu USA v roce 1987 (United States Malcolm Baldrige National Quality Award – MBNQA). Cena se uděluje každoročně a vítězové jednotlivých kategorií ji přijímají z rukou prezidenta USA. Zájem státu na programech zlepšování ekonomických a obchodních výsledků podniků USA charakterizuje i skutečnost, že uvedený zákon ukládá vládě povinnost podílet se na řízení tohoto programu a jeho financování.


V Evropě je každoročně udělována nevládní organizací EFQM (Evropská nadace pro management kvality) za podpory Evropské komise a ve spolupráci s Evropskou organizací pro kvalitu (EOQ) Evropská cena za kvalitu (EFQM Excellence Award).
Soutěž o Evropskou cenu za kvalitu je od roku 1992 organizována každoročně v kategoriích: velké organizace, organizace veřejného sektoru a malé a střední podniky.

Soutěže se účastní organizace, které naplňují prvky a kritéria Modelu Excelence EFQM. Soutěžitelé zpracují a předloží sebehodnotící zprávu. Ta je nezávisle hodnocena mezinárodní skupinou 4-6 hodnotitelů, kteří musí dojít ke konsensu a stanovit bodový výsledek. V případě dobrého výsledku probíhá ověření podstatných faktů na místě. Hodnotící porota potom vybírá nejlepší organizace, kterým jsou udělovány Evropské ceny kvality.
 
Vyhodnocování organizace podle kritérií Modelu Excelence EFQM je výrazně exaktní. Je posuzována míra plnění 25 subkritérií předpokladů (každé ze sedmi hledisek) a 8 subkritérií výsledků (každé z pěti hledisek) a to v rozpětí 0-100%. Výsledky jsou za použití matematického mechanizmu přepočítávány na body. Maximální bodový zisk je 1000 a za vynikající výsledky jsou považovány zisky nad hranicí 500 bodů. Kritéria této ceny jsou v různých modifikacích aplikována v mnoha evropských zemích při realizaci Národních cen kvality.

Obrázek: NCK v EU a ve svete - Biden

NCK v EU a ve svete - Biden

Viceprezident USA Joe Biden na předávání americké Malcolm Baldrige National Quality Award.

zobrazit celý článek

Obrázek: NCK v EU a ve svete - merkelova

NCK v EU a ve svete - merkelova

Německá kancléřka Angela Merkelová na předávání Německé Národní ceny kvality - Ludwig-Erhard-Preis

zobrazit celý článek

Obrázek: NC v EU a ve svete - Medvedev

NC v EU a ve svete - Medvedev

Prezident Ruské federace Dmitrij Medvěděv předává ruskou verzi Národní ceny kvality

zobrazit celý článek

Obrázek: NC v EU a ve svete - Filip ESP

NC v EU a ve svete - Filip ESP

Španělský princ Filip s oceněnými v programu španělské Národní ceny kvality - Premios Principe Felipe a la Excellencia Empresarial

zobrazit celý článek

Mediální partneři Národní politiky kvality: